I början av sommaren presenterade Compare rapporten Digital Revolt – en kartläggning bland medlemsföretagen som visar på det stora behovet av ny kompetens i regionen. 77 procent av de 61 företag som ingick i kartläggningen svarade att de haft svårt, eller delvis svårt, att rekrytera rätt kompetens.

Under en workshop anordnad av Compare i förra veckan deltog representanter från både universitet, näringslivet, hälso- och sjukvården och Karlstad kommun. Där riktades fokus på hur man kan hitta nya vägar för att på sikt säkra tillgången på rätt kompetens.

Bland Compares medlemsföretag bedöms bristen vara störst på mjukvaruutvecklare, IT-arkitekter samt verksamhetsutvecklare. Under workshopen framkom även ett behov av att mer generellt höja den digitala kompetensen inom både industrin och offentlig sektor.


Markus Lindborg, Change Maker Educations, Maria Starrin Karlstads, kommuns näringslivsenhet, Emma Balderud, Ny i Värmland, och Mikael Holmgren, Compare, under förra veckans workshop på Innovation Park.

Just nu pågår sex aktiviteter för att åtgärda några av de utmaningar som Digital Revolt påvisat. Tre av dem har koppling till skolor och universitet: SNITS, ett samarbete mellan näringslivet och Karlstads universitet. Kodstugan, en satsning där mellanstadieelever får pröva programmering på fritiden. Dessutom är ett samverkansprojekt mellan näringslivet och Karlstad kommun inne på sitt andra år, där elever på högstadiet och gymnasiet får ägna sig åt programmering på skoltid.

Två andra satsningar, Värmland Nästa och Ny i Värmland, pågår för att locka kompetens till Värmland utifrån.

Ser över nya utbildningsmöjligheter

Den sjätte aktiviteten som Compare ser över är om det går att koordinera de utbildningar som redan finns, eller skapa helt nya efter marknadens behov. I Digital Revolt har hela 72 procent av företagen svarat att de kommande tre åren ska tillgodose sitt kompetensbehov genom kompetensutveckling. Samtidigt har 37 procent av företagen svarat att de har svårt att hitta rätt utbildningsinsatser.

– Vi tror att vi måste förenkla möjligheten att hitta rätt utbildning och minska tröskeln för kompetensutveckling, för att våra företag ska vara fortsatt konkurrenskraftiga, säger Mikael Holmgren, ansvarig för kompetensfrågor på Compare.

– Det handlar också om en digital transformation för att matcha behovet och beställarkompetens inom industrin och offentlig sektor med kompetensutvecklingen hos IT-företagen.

Sara Jonasson Ginters, Via Consulting, hjälpte deltagarna på workshopen att se vanliga fällor om man på allvar vill öka mångfald och inkludering när man rekryterar.

Vad som är rätt kompetens är kanske ibland också en definitionsfråga. Deltagarna i workshopen fick i detta ämne lyssna till Sara Jonasson Ginters, från Via Consulting, som anförde att vi kanske inte alltid är så bra att leta efter nya medarbetare som vi tror. Exempelvis har andelen kvinnor som jobbar i IT-branschen gått ner från 32 till 28 procent under de senaste tio åren.

Mångfaldsfrågan blir dessutom ofta för snäv, enligt Sara Jonasson Ginters, och handlar ofta om demografisk mångfald där bland annat etnicitet ingår. Hon lyfte därför att både erfarenhetsbaserad och kognitiv mångfald som lika viktigt att ta hänsyn till.

Kan avgöra val av arbetsgivare

De som lyckas med inkludering och mångfald har mycket att vinna. Sara Jonasson Ginter hänvisade till en studie av Boston Consulting Group, som visar att företag med högre grad av mångfald har en större andel av sin omsättning kopplad till nya produkter. Dessa företag hade även lägre personalomsättning och nöjdare kunder.

En rapport av Deloitte, visar också att en icke inkluderande arbetsplats rent av kan verka avskräckande. Bland de ”millennials”, födda tidigt 1980 till mitten av 1990, som ingick i underlaget sa 80 procent att inkludering är mycket viktigt när de väljer arbetsgivare och 30 procent sa att de lämnat en arbetsgivare just på grund av bristande inkludering.

Mikael Holmgren

Projektledare kompetens

+46 (0)70 354 76 61
mikael.holmgren@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se